Πηγή: Πύλη για την Ελληνική γλώσσα

2015-07-20 09:33

 Στη ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε και την υπόλοιπη Ωδήwww.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=5&text_id=957

Ωδή πρώτη 
[I] 
Ο Φιλόπατρις

α΄

Ω φιλτάτη πατρίς,ω θαυμασία νήσος,Ζάκυνθε· συ μου έδωκαςτην πνοήν, και του Απόλλωνος5τα χρυσά δώρα!

β΄

Και συ τον ύμνον δέξου·εχθαίρουσιν οι Αθάνατοιτην ψυχήν, και βροντάουσινεπί τας κεφαλάς10των αχαρίστων.

γ΄

Ποτέ δεν σε ελησμόνησα,ποτέ· –Και η τύχη μ’ έρριψεμακρά από σε· με είδετο πέμπτον του αιώνος15εις ξένα έθνη.

δ΄

Αλλά ευτυχής, ή δύστηνος,όταν το φως επλούτειτα βουνά, και τα κύματα,σε εμπρός των οφθαλμών μου20πάντοτες είχον.

ε΄

Συ, όταν τα ουράνιαρόδα με το αμαυρότατονπέπλον σκεπάζει η νύκτα,συ είσαι των ονείρων μου25η χαρά μόνη.

ς΄

Τα βήματά μου εφώτισεποτέ εις την Αυσονίαν,γη μακαρία, ο ήλιος·κει καθαρός ο αέρας30πάντα γελάει.

ζ΄

Εκεί ο λαός ηυτύχησεν·εκεί οι Παρνάσιαι κόραιχορεύουν, και το λύσιονφύλλον αυτών την λύραν35κει στεφανώνει.

η΄

Άγρια, μεγάλα τρέχουσιτα νερά της θαλάσσης,και ρίπτονται, και σχίζονταιβίαια επί τους βράχους40αλβιονείους.

θ΄

Αδειάζει επί τας όχθαςτου κλεινού Ταμησσού,και δύναμιν, και δόξαν,και πλούτον αναρίθμητον45το αμαλθείον.

ι΄

Εκεί το αιόλιον φύσημαμ’ έφερεν· οι ακτίνεςμ’ έθρεψαν, μ’ εθεράπευσαντης υπεργλυκυτάτης50ελευθερίας.

ια΄

Και τους ναούς σου εθαύμασατων Κελτών ιεράπόλις· του λόγου ποία,ποία εις εσέ του πνεύματος55λείπει αφροδίτη;

ιβ΄

Χαίρε Αυσονία, χαίρεκαι συ Αλβιών, χαιρέτωσαντα ένδοξα Παρίσια·ωραία και μόνη η Ζάκυνθος60με κυριεύει.

ιγ΄

Της Ζακύνθου τα δάση,και τα βουνά σκιώδη,ήκουον ποτέ σημαίνοντατα θεία της Αρτέμιδος65αργυρά τόξα.

ιδ΄

Και σήμερον τα δένδρα,και τας πηγάς σεβάζονταιδροσεράς οι ποιμένες·αυτού πλανώνται ακόμα70οι Νηρηίδες.

ιε΄

Το κύμα ιώνιον πρώτονεφίλησε το σώμα·πρώτοι οι ιώνιοι Ζέφυροιεχάιδευσαν το στήθος75της Κυθερείας.

ις΄

Κι όταν το εσπέριον άστρονο ουρανός ανάπτει,και πλέωσι γέμοντα έρωτοςκαι φωνών μουσικών80θαλάσσια ξύλα·

ιζ΄

Φιλεί το ίδιον κύμα,οι αυτοί χαϊδεύουν Ζέφυροιτο σώμα και το στήθοςτων λαμπρών Ζακυνθίων85άνθος παρθένων.

ιη΄

Μοσχοβολάει το κλίμα σου,ω φιλτάτη πατρίς μου,και πλουτίζει το πέλαγοςαπό την μυρωδίαν90των χρυσών κήτρων.

ιθ΄

Σταφυλοφόρους ρίζας,ελαφρά, καθαρά,διαφανή τα σύννεφαο βασιλεύς σού εχάρισε95των Αθανάτων.

κ΄

Η λαμπάς η αιώνιοςσου βρέχει την ημέραντους καρπούς, και τα δάκρυαγίνονται της νυκτός100εις εσέ κρίνοι.

κα΄

Δεν έμεινεν έαν έπεσεποτέ εις το πρόσωπόν σουη χιών· δεν εμάρανεποτέ ο θερμός Κύων,105τα σμάραγδά σου.

κβ΄

Είσαι ευτυχής· και πλέονσε λέγω ευτυχεστέραν,ότι συ δεν εγνώρισαςποτέ την σκληράν μάστιγα110εχθρών, τυράννων.

κγ΄

Ας μη μου δώσει η μοίρα μουεις ξένην γην τον τάφον·είναι γλυκύς ο θάνατοςμόνον όταν κοιμώμεθα115εις την πατρίδα.